Innovations in coloring
plen
Permedia

Permedia spółka z o.o.

ul. Grenadierów 9
20-331 Lublin
tel.: 81 744 12 71 do 73
fax: 81 744 03 74
e-mail: info@permedia.pl

Znajdujesz się tutaj: Permedia » Aktualności » Zapytanie ofertowe nr 9/2014
Technicznie rzecz biorąc

Zapytanie ofertowe nr 9/2014

Zapytanie ofertowe nr 9/2014 (PDF)

Lublin, dn. 24.09.2014.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2014

 

 

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii i produktu w firmie „Permedia” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, nr Umowy o dofinansowanie:

UDA – POIG.04.04.00-06-016/13-00

firma:

Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna

ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego o cenę na zakup urządzenia.

 

 1. Zamawiający: 

Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna

20-331 Lublin

ul. Grenadierów 9

NIP 7120150875

 

 

 

 1. Tryb postępowania

Niniejsze  postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z pózn.zm)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy.

 

 

 

 

 1.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

 

I. Wtryskarki hydraulicznej o sile zamykania 400kN wyposażonej w:

 

 • Układ hydrauliczny z dwoma regulowanymi pompami, umożliwiający realizację równoległych ruchów osi,
 • Parametry pracy wtryskarki regulowane serwozaworami,
 • Konstrukcja układu zamykania oparta o siłownik hydrauliczny,
 • Płyty narzędziowe o wielkości minimum 440x440 mm i otworem centrującym 125mm,
 • Zespół plastyfikujący odporny na korozję,
 • Agregat wtryskowy o stosunku długości do średnicy ślimaka L/D minimum 25,
 • Ślimak wtryskowy o średnicy 20 mm, w wykonaniu specjalnym poprawiającym wybarwienie tworzyw,
 • Szczelna, klimatyzowana szafa sterownicza,
 • Wypychacz hydrauliczny z programowaniem krotności ruchów, sił, prędkości oraz opóźnienia ruchów do przodu i do tyłu,
 • Stopy antywibracyjne,
 • Osłona układu zamykania ze swobodnym dostępem do formy,
 • Programowanie cykli pracy poprzez znaki graficzne,
 • Monitor dotykowy min 14”,
 • 8 łap do montażu formy,
 • Dwukrotna forma wtryskowa do wykonywania wyprasek według projektu załączonego do zapytania ofertowego. Zakres wtryskiwanych tworzyw: PE, PP, PS, ABS, PA, PA6.6, PET, SAN
 • Gniazdo pamięci dla zapisu danych i programów,
 • Minimum 4 karty dla operatorów z zaprogramowanym poziomem uprawnień,
 • Karta dla nadzoru technologicznego z pełnym pakietem uprawnień,

 

 1.  Termin realizacji zamówienia

Zamawiający przewiduje zakończenie realizacji całości zamówienia najpóźniej do 20.01.2015.

 

 

 

 

 1.  Kryteria oceny
 1. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Nazwa

Waga kryterium  ilość punktów

1.

Cena  (1)

40

2.

Spełnienie parametrów wymienionych w opisie Przedmiotu zamówienia(2)

30

3.

Termin realizacji (3)       

20

4.

Okres gwarancji(4)

10

 

RAZEM

100

 

 1. Cena – Oferta zawierająca najniższą cenę będzie punktowana najwyżej (40 pkt.),                a każda następna wg. wzoru:

(pkt.) = (najniższa cena spośród ofert / cena ocenianej oferty ) x 40

 1. Spełnienie parametrów wymienionych w opisie Przedmiotu zamówienia - Oferta zawierająca najwięcej parametrów wymienionych w opisie Przedmiotu zamówienia będzie punktowana najwyżej (30 pkt.), a każda następna wg wzoru:

(pkt.) = (ilość parametrów/ilość parametrów najwyżej ocenionej oferty) x 30.

 1. Termin realizacji – Oferta zawierająca najkrótszy okres realizacji Przedmiotu zamówienia liczony od dn. 30.09.2014 będzie punktowana najwyżej (20 pkt.),                     a każda następna wg. wzoru:

(pkt.) = (najniższa ilość dni kalendarzowych potrzebnych na realizacje Przedmiotu zamówienia spośród ofert / ilość dni kalendarzowych  potrzebnych na realizacje Przedmiotu zamówienia ocenianej oferty ) x 20

 1. Okres gwarancji - Oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji Przedmiotu zamówienia liczony od dnia dostawy będzie punktowana najwyżej (10 pkt.), a każda następna wg. wzoru:

(pkt.) = (ilość miesięcy kalendarzowych okresu gwarancji od dnia dostawy Przedmiotu zamówienia ocenianej oferty / najdłuższa ilość miesięcy kalendarzowych okresu gwarancji od dnia dostawy Przedmiotu zamówienia spośród wszystkich ofert) x 10

 

W przypadku złożenia oferty w walucie obcej wartość urządzenia w trakcie porównywania ofert przeliczona zostanie po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wybór dostawcy.

 

 

 1.  Wymagania dla Dostawcy
 1. Dostawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje zapleczem technicznym i ludzkim zapewniającym wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.
 2. Rozliczenie finansowe oraz warunki dostawy, montażu, uruchomienia i szkolenia Zamawiający zawrze z wybranym Dostawcą w umowie zakupu/dostawy.
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Sposób przygotowania oferty

Dostawca powinien przygotować ofertę w języku polskim, która powinna zawierać:

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG,                     nr telefonu),
 • Numer, datę przygotowania i termin ważności oferty. Oferta musi być ważna minimum do 28.11.2014,
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanej maszyny w ramach oferty z odniesieniem do każdego parametru technicznego,
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi).
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień treści oferty i złożonych dokumentów oraz będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeżeli nie zostaną złożone lub będą zawierać błędy.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, o czym musi pisemnie powiadomić Zamawiającego.

 

 

 1.  Termin i forma składania ofert

Oferta musi wpłynąć do siedziby firmy do dnia 03.10.2014 do godz. 16:00.

Oferta może być złożona elektronicznie na adres: sekretariat@permedia.pl lub                  w wersji papierowej w siedzibie firmy: Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna, 20-331 Lublin, ul. Grenadierów 9  - sekretariat

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (list, email, potwierdzenie dostarczenia osobistego). Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego

Wszelkie pytania w sprawie niniejszego zapytania należy kierować na adres email: sekretariat@permedia.pl

 

 

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
 1. Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie 5 dni od zakończenia terminu składania ofert.
 2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana rezygnuje z realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 

 1. Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty

 

PROJEKT WYPRASKI

 


Powrót
iso
Copyright © Permedia - 2024. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij