Innovations in coloring
plen
Permedia

Permedia spółka z o.o.

ul. Grenadierów 9
20-331 Lublin
tel.: 81 744 12 71 do 73
fax: 81 744 03 74
e-mail: info@permedia.pl

Znajdujesz się tutaj: Permedia » Aktualności » Zapytanie ofertowe nr 7/2014
Technicznie rzecz biorąc

Zapytanie ofertowe nr 7/2014

Zapytanie ofertowe nr 7/2014 (PDF)

Lublin, dn. 29.08.2014.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2014

 

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii i produktu w firmie „Permedia” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, nr Umowy o dofinansowanie:

UDA – POIG.04.04.00-06-016/13-00

firma:

Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna

ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego o cenę na zakup urządzenia.

 

 1. Zamawiający: 

Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna

20-331 Lublin

ul. Grenadierów 9

NIP 7120150875

 

 

 

 1. Tryb postępowania

Niniejsze  postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości,  w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z pózn.zm)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy.

 

 

 

 

 1.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

Systemu do automatycznego pakowania wyrobu gotowego charakteryzujący się następującymi parametrami:

 

 1. Pakowanie w worki polietylenowe 25 kg z możliwością regulacji porcji naważania od 5 do 30kg.
 2. Wydajność pakowania dla worków 25 kg, min 6000kg/h
 3. Masa materiału na palecie 1000-1500kg
 4. Możliwość stosowania palet o wymiarach 1000x1200 oraz 800x1200
 5. Drukarka umożliwiająca nadruk kodu produktu na boku worka o poniższych parametrach:

- Drukarka 4-wierszowa (wysokość nadruku od 2 do 12 mm)

- Możliwość nadruku kodów kreskowych

- Edytor Grafiki (dzięki któremu samodzielnie tworzymy logo)

- Obudowa ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej

- Szybkość druku do 300m/min

- Głowica samoczyszcząca

 

 1. Uśredniona dokładność naważeń ±1%
 2. Maszyna pakująca wyposażona w:

- specjalny tubus z odpowietrzeniem do formowania płaskich worków o masie 25 kg,

- max szerokość worka płaskiego: 550 mm, max długość worka: 850 mm,

- dodatkowy panel operatorski z opisem funkcji w języku polskim,

- automatyczne odwijanie folii z rolki,

- fotokomórka do nadrukowanej folii,

- enkoder do niezadrukowanej folii,

- mechanizm do podtrzymywania worków pod szczękami,

- dziurkacz do folii lub odprowadzenie powietrza z toreb (opcja do wyboru)*,

- konstrukcja malowana proszkowo w kolorze RAL 9006,

- automatyczne naprowadzanie folii na kołnierzu tubusa formującego,

- system wyposażony w dwie fotokomórki oraz motoreduktor,

- elementy mające styczność z produktem wykonane z OH,

- czujnik kontroli końca folii z sygnalizacją świetlno-dźwiękową,

- mechanizm formowania fałdy bocznej worka,

- jonizator – mechanizm do odprowadzenia ładunku elektrostatycznego z folii

 1. Robot przemysłowy czteroosiowy o udźwigu minimum 180 kg. Zasięg robota min 3100mm. 4 osie sterowane za pomocą serwonapędów.
 2. Robot wyposażony w specjalistyczną głowicę manipulacyjną przystosowaną do:

- pobierania i układania worka na palecie zgodnie z zaprogramowaną sekwencją,

- pobierania gotowych przekładek papierowych metodą podciśnieniową,

- pobierania palet Euro - palety Euro pobierane są mechanicznie.

 1. Przenośnik odbierający gotowe worki
 2. Układ formowania worka
 3. Przenośnik rolkowy
 4. Zautomatyzowany układ kontroli masy worków z wagą statyczną
 5. Magazyn palet
 6. Zasobnik przekładek kartonowych
 7. System transportu palet
 8. Robot przemysłowy
 9. Wygrodzenia oraz układ zabezpieczeń stanowiska
 10. Układ sterowania:

- programowalny sterownik PLC,

- panel operatorski,

- sterownik bezpieczeństwa,

- falowniki,

- przekaźniki, styczniki, zabezpieczenia,

 1. System monitoringu przemysłowego
 2. Automatyczna owijarka palet

- enkoderowo sterowany wstępny rozciąg folii,

- automatyczne zakooczenie ze zgrzewaniem folii,

- aplikator folii przykrywającej,

- podnośnik palety,

- przenośnik pod owijarką

 1. Linia do pakowania musi zawierać układ detekcji i dyskryminacji worków o nieprawidłowej masie

 

 

 1.  Termin realizacji zamówienia

Zamawiający przewiduje zakończenie realizacji całości zamówienia najpóźniej do 30.03.2015.

 

 

 

 

 

 

 1.  Kryteria oceny
 1. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Nazwa

Waga kryterium  ilość punktów

1.

Cena  (1)

30

2.

Spełnienie parametrów wymienionych w opisie Przedmiotu zamówienia(2)

30

3.

Termin realizacji (3)       

20

4.

Czas reakcji serwisowej w zakładzie Zamawiającego(4)

20

 

RAZEM

100

 

 1. Cena – Oferta zawierająca najniższą cenę będzie punktowana najwyżej (30 pkt.) a każda następna wg. wzoru:

(pkt.) = (najniższa cena spośród ofert / cena ocenianej oferty ) x 30

 1. Spełnienie parametrów wymienionych w opisie Przedmiotu zamówienia - Oferta zawierająca najwięcej parametrów wymienionych w opisie Przedmiotu zamówienia będzie punktowana najwyżej (30 pkt.), a każda następna wg wzoru:

(pkt.) = (ilość parametrów/ilość parametrów najwyżej ocenionej oferty) x 30.

 1. Termin realizacji – Oferta zawierająca najkrótszy okres realizacji Przedmiotu zamówienia liczony od dn. 30.09.2014 będzie punktowana najwyżej (20 pkt.) a każda następna wg. wzoru:

(pkt.) = (najniższa ilość dni kalendarzowych potrzebnych na realizacje Przedmiotu zamówienia spośród ofert / ilość dni kalendarzowych  potrzebnych na realizacje Przedmiotu zamówienia ocenianej oferty ) x 20

 1. Czas reakcji serwisowej w zakładzie Zamawiającego – Oferta zawierająca najkrótszy gwarantowany czas przystąpienia do serwisu na obiekcie Zamawiajacego od momentu zgłoszenia w dni robocze w godz. 8-16  będzie punktowana najwyżej (20 pkt.) a każda następna wg. wzoru:

(pkt.) = (najniższa ilość godzin niezbędnych do przystąpienia do serwisu na obiekcie Zamawiającego spośród ofert / ilość godzin niezbędnych do przystąpienia do serwisu na obiekcie Zamawiającego ocenianej oferty ) x 20

W przypadku złożenia oferty w walucie obcej wartość urządzenia w trakcie porównywania ofert przeliczona zostanie po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wybór dostawcy.

 

 

 1.  Wymagania dla Dostawcy
 1. Dostawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje zapleczem technicznym i ludzkim zapewniającym wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.
 2. Dostawca musi wykazać się realizacją minimum 3 podobnych aplikacji na przestrzeni lat 2011 - 2014
 3. Rozliczenie finansowe oraz warunki dostawy, montażu, uruchomienia i szkolenia Zamawiający zawrze z wybranym Dostawcą w umowie zakupu/dostawy.
 4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. Sposób przygotowania oferty

Dostawca powinien przygotować ofertę w języku polskim, która powinna zawierać:

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG,

nr telefonu),

 • Numer, datę przygotowania i termin ważności oferty. Oferta musi być ważna minimum do 30.10.2014,
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanej maszyny w ramach oferty z odniesieniem do każdego parametru technicznego,
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi).
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień treści oferty i złożonych dokumentów oraz będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeżeli nie zostaną złożone lub będą zawierać błędy.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, o czym musi pisemnie powiadomić Zamawiającego.

 

 

 1.  Termin i forma składania ofert

Oferta musi wpłynąć do siedziby firmy do dnia 08.09.2014 do godz. 10:00.

Oferta może być złożona elektronicznie na adres: sekretariat@permedia.pl lub w wersji papierowej w siedzibie firmy: Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna, 20-331 Lublin, ul. Grenadierów 9  - sekretariat

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (list, email, potwierdzenie dostarczenia osobistego). Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego

Wszelkie pytania w sprawie niniejszego zapytania należy kierować na adres email: sekretariat@permedia.pl

 

 

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
 1. Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie 5 dni od zakończenia terminu składania ofert.
 2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana rezygnuje z realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 

 1. Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert.


Powrót
iso
Copyright © Permedia - 2024. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij