Innovations in coloring
plen
Permedia

Permedia spółka z o.o.

ul. Grenadierów 9
20-331 Lublin
tel.: 81 744 12 71 do 73
fax: 81 744 03 74
e-mail: info@permedia.pl

Znajdujesz się tutaj: Permedia » Aktualności » Zapytanie ofertowe nr 6/2014
Technicznie rzecz biorąc

Zapytanie ofertowe nr 6/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/2014 (PDF)

Lublin, dn. 29.08.2014.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2014

 

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii i produktu w firmie „Permedia” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, nr Umowy o dofinansowanie:

UDA – POIG.04.04.00-06-016/13-00

firma:

Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna

ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego o cenę na zakup urządzenia.

 

 1. Zamawiający: 

Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna

20-331 Lublin

ul. Grenadierów 9

NIP 7120150875

 

 

 

 1. Tryb postępowania

Niniejsze  postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości,  w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z pózn.zm)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy.

 

 

 

 

 1.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

 

 1. Systemu granulacji podwodnej cechujący się następującymi parametrami:

 

 1. Wydajność nominalna min. 2400 kg/godz. dla 70% białego koncentratu przy rozmiarze granulatu w zakresie 3,5 – 5 mm.
 2. Mobilny zawór rozruchowy o średnicy kanału min55mm. Grzany za pomocą grzałek o minimalnej mocy 6.000W oraz o minimalnej mocy silnika 7kW.
 3. Granulator podwodny z wymiennymi płytami centralnymi, uszczelnianymi, z otworami zapewniającymi utrzymanie parametru opisanego w pkt 1. Grzałki o minimalnej mocy 8800W.
 4. Silnik granulatora o minimalnej mocy 15kW, falownik pozwalający na pracę w zakresie 500-3600 obrotów/min.
 5. Bypass wyposażony w zawory 2/2 oraz 3/2 sterowane elektrozaworami
 6. System wodny charakteryzujący się następującymi parametrami:
 • Zbiornik wodny o minimalnej pojemności 1300 litrów grzany grzałkami o minimalnej mocy 40kW
 • Pompa o przepustowości minimalnej  40m³/h przy ciśnieniu 5bar
 • Temperatura wody kontrolowana za pomocą termostatu
 1. Ciągły układ filtracji na poziomie max 150µm.
 2. Rurarz zapewniający poprawną i płynna pracę
 3. Okablowanie wyposażone we wtyczki pozwalające na szybkie zmontowanie i rozmontowanie systemu.
 4. Sterowanie za pomocą dotykowego panelu umieszczonego na granulatorze

 

II Zmieniacza sit cechującego się następującymi parametrami:

 

 1. Powierzchnia filtracji min. 860cm²
 2. Grzanie min. 18kW
 3. Hydrauliczny system przesuwu
 4. Panel sterujący na obrotowym ramieniu
 5. Łącznik pozwalający na podłączenie z wytłaczarką
 6. Łącznik pozwalający na połączenia z systemem granulacji podwodnej

 

III Odsiewacza podziarna cechującego się następującymi parametrami:

 

 1. Klasyfikacja granulatu o rozmiarze 3,5 – 5 mm jako wyrobu spełniającego specyfikację z wydajnością min 2400kg/h.
 2. Odsianie podziarna o rozmiarze poniżej 3 mm
 3. Odsianie nadziarna i aglomeratów o rozmiarze powyżej 5mm
 4. Materiał stykający się z produktem wykonany ze stali nierdzewnej
 5. Konstrukcja wspierająca pozwalająca na  sprawną współpracę z systemem granulacji podwodnej.

 

 

 1.  Termin realizacji zamówienia

Zamawiający przewiduje zakończenie realizacji całości zamówienia najpóźniej do 28.02.2015.

 

 1.  Kryteria oceny
 1. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Nazwa

Waga kryterium  ilość punktów

1.

Cena  (1)

40

2.

Spełnienie parametrów wymienionych w opisie Przedmiotu zamówienia(2)

30

3.

Termin realizacji (3)       

30

4.

RAZEM

100

 

 1. Cena – Oferta zawierająca najniższą cenę będzie punktowana najwyżej (40 pkt.) a każda następna wg. wzoru:

(pkt.) = (najniższa cena spośród ofert / cena ocenianej oferty ) x 40

 1. Spełnienie parametrów wymienionych w opisie Przedmiotu zamówienia - Oferta zawierająca najwięcej parametrów wymienionych w opisie Przedmiotu zamówienia będzie punktowana najwyżej (30 pkt.), a każda następna wg wzoru:

(pkt.) = (ilość parametrów/ilość parametrów najwyżej ocenionej oferty) x 30.

 1. Termin realizacji – Oferta zawierająca najkrótszy okres realizacji Przedmiotu zamówienia liczony od dn. 30.09.2014 będzie punktowana najwyżej (30 pkt.) a każda następna wg. wzoru:

(pkt.) = (najniższa ilość dni kalendarzowych potrzebnych na realizacje Przedmiotu zamówienia spośród ofert / ilość dni kalendarzowych  potrzebnych na realizacje Przedmiotu zamówienia ocenianej oferty ) x 30

W przypadku złożenia oferty w walucie obcej wartość urządzenia w trakcie porównywania ofert przeliczona zostanie po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wybór dostawcy.

 

 

 1.  Wymagania dla Dostawcy
 1. Dostawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje zapleczem technicznym i ludzkim zapewniającym wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.
 2. Rozliczenie finansowe oraz warunki dostawy, montażu, uruchomienia i szkolenia Zamawiający zawrze z wybranym Dostawcą w umowie zakupu/dostawy.
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Sposób przygotowania oferty

Dostawca powinien przygotować ofertę w języku polskim, która powinna zawierać:

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG,

nr telefonu),

 • Numer, datę przygotowania i termin ważności oferty. Oferta musi być ważna minimum do 30.10.2014,
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanej maszyny w ramach oferty z odniesieniem do każdego parametru technicznego,
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi).
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień treści oferty i złożonych dokumentów oraz będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeżeli nie zostaną złożone lub będą zawierać błędy.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, o czym musi pisemnie powiadomić Zamawiającego.

 

 

 1.  Termin i forma składania ofert

Oferta musi wpłynąć do siedziby firmy do dnia 05.09.2014 do godz. 16:00.

Oferta może być złożona elektronicznie na adres: sekretariat@permedia.pl lub w wersji papierowej w siedzibie firmy: Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna, 20-331 Lublin, ul. Grenadierów 9  - sekretariat

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (list, email, potwierdzenie dostarczenia osobistego). Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego

Wszelkie pytania w sprawie niniejszego zapytania należy kierować na adres email: sekretariat@permedia.pl

 

 

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
 1. Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie 5 dni od zakończenia terminu składania ofert.
 2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana rezygnuje z realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 

 1. Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty


Powrót
iso
Copyright © Permedia - 2024. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij