Innovations in coloring
plen
Permedia

Permedia spółka z o.o.

ul. Grenadierów 9
20-331 Lublin
tel.: 81 744 12 71 do 73
fax: 81 744 03 74
e-mail: info@permedia.pl

Znajdujesz się tutaj: Permedia » Aktualności » Zapytanie ofertowe nr 17/2015
Technicznie rzecz biorąc

Zapytanie ofertowe nr 17/2015

Zapytanie ofertowe nr 17/2015.PDF

Lublin, dn. 21.05.2015r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/2015

 

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii i produktu w firmie „Permedia” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, nr Umowy o dofinansowanie:

UDA – POIG.04.04.00-06-016/13-00

firma:

Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna

ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego o cenę na zakup wózków widłowych.

 

 1. Zamawiający: 

Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna

20-331 Lublin

ul. Grenadierów 9

          NIP 7120150875

 

 1. Tryb postępowania

Niniejsze  postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości,  w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z pózn.zm)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy.

 

 1.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

 

Dwóch wózków widłowych elektrycznych,  minimum 1,6t  i  minimum 5,6m wysokości podnoszenia każdy, charakteryzujący się następującymi parametrami:

 

- Wózek widłowy o napędzie elektryczny 3 kołowy

- boczna wymiana baterii

- system baterii trakcyjnych (bateria min 625 Ah) i ładowania zapewniający ciągłą pracę w systemie całodobowym

- wysokość podnoszenia H3 min. 5 600 mm

- Udźwig nominalny –min. 1 600 kg

- Udźwig na max. wysokości – min. 1 500 kg

- Przewężenie kabiny do systemu „drive in” - szerokość max. 850 mm

- przesuw boczny

- długość wideł 1000 mm

- maszt potrójny

- szerokość korytarza roboczego max. 3 340 mm (uwzględniający: europaleta wzdłuż plus 200 mm zapasu bezpieczeństwa)

 

 1.  Termin realizacji zamówienia

Zamawiający przewiduje zakończenie realizacji całości zamówienia najpóźniej do 30.09.2015

 

 1.  Kryteria oceny
 1. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Nazwa

Waga kryterium  ilość punktów

1.

Cena  (1)

65

2.

Termin realizacji (2)       

10

3.

Okres gwarancji dotyczący: ilości miesięcy i mth(3)

20

4.

Spełnienie parametrów technicznych(4)

5

5.

RAZEM

100

 

 1. Cena – Oferta zawierająca najniższą cenę będzie punktowana najwyżej (65 pkt.) a każda następna wg. wzoru:

(pkt.) = (najniższa cena spośród ofert / cena ocenianej oferty ) x 65

 1. Termin realizacji – Oferta zawierająca najkrótszy okres realizacji Przedmiotu zamówienia liczony od dn. 08.06.2015 będzie punktowana najwyżej (10 pkt.) a każda następna wg. wzoru:

(pkt.) = (najniższa ilość dni kalendarzowych potrzebnych na realizacje Przedmiotu zamówienia spośród ofert / ilość dni kalendarzowych potrzebnych na realizacje Przedmiotu zamówienia ocenianej oferty ) x 10

 1. Okres gwarancji –

Oferta zawierająca najdłuższą gwarancję liczona w miesiącach będzie punktowana najwyżej (10 pkt.) a każda następna wg. wzoru:

(pkt.) = (ilość miesięcy kalendarzowych okresu gwarancji od dnia dostawy Przedmiotu zamówienia ocenianej oferty / najdłuższą ilość miesięcy kalendarzowych okresu gwarancji od dnia dostawy Przedmiotu zamówienia spośród wszystkich ofert ) x 10;

Oferta zawierająca najdłuższą gwarancję liczona w motogodzinach będzie punktowana najwyżej (10 pkt.) a każda następna wg. wzoru:

(pkt.) = (ilość motogodzin dotyczących okresu gwarancji od dnia dostawy Przedmiotu zamówienia ocenianej oferty / największą ilość motogodzin dotyczących okresu gwarancji od dnia dostawy Przedmiotu zamówienia spośród wszystkich ofert ) x 10

 

 1. Spełnienie parametrów technicznych – Tylko oferta spełniająca wszystkie minimalne parametry techniczne wskazane w pkt III będzie brana pod uwagę do oceny.

Dodatkowo punktowany będzie parametr nominalnego udźwigu w następujący sposób:

Za każde 100 kg zwiększenia udźwigu ponad wskazany udźwig minimalny tj. 1 600 kg przyznawane będzie 2,5 pkt. Jednak nie więcej niż 5 pkt.

 

W przypadku złożenia oferty w walucie obcej wartość urządzenia w trakcie porównywania ofert przeliczona zostanie po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wybór dostawcy.

 

 1.  Wymagania dla Dostawcy
 1. Dostawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje zapleczem technicznym i ludzkim zapewniającym wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.
 2. Rozliczenie finansowe oraz warunki dostawy, montażu, uruchomienia i szkolenia Zamawiający zawrze z wybranym Dostawcą w umowie zakupu/dostawy.
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Sposób przygotowania oferty

Dostawca powinien przygotować ofertę w języku polskim, która powinna zawierać:

-      Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr telefonu),

 • Numer (jeśli dotyczy), datę przygotowania i termin ważności oferty. Oferta musi być ważna minimum do 30.06.2015
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanych urządzeń Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi).
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień treści oferty i złożonych dokumentów oraz będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeżeli nie zostaną złożone lub będą zawierać błędy.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, o czym musi pisemnie powiadomić Zamawiającego.

 

 1.  Termin i forma składania ofert

Oferta musi wpłynąć do siedziby firmy do dnia 28.05.2015 do godz. 16:00.

Oferta może być złożona elektronicznie na adres: sekretariat@permedia.pl lub w wersji papierowej w siedzibie firmy: Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna, 20-331 Lublin, ul. Grenadierów 9  - sekretariat

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (list, email, potwierdzenie dostarczenia osobistego). Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego

Wszelkie pytania w sprawie niniejszego zapytania należy kierować na adres email: sekretariat@permedia.pl

 

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
 1. Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie pięciu dni od dnia zakończenia terminu składania ofert.
 2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana zrezygnuje z realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 1. Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.


Powrót
iso
Copyright © Permedia - 2024. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij