Innovations in coloring
plen
Permedia

Permedia spółka z o.o.

ul. Grenadierów 9
20-331 Lublin
tel.: 81 744 12 71 do 73
fax: 81 744 03 74
e-mail: info@permedia.pl

Znajdujesz się tutaj: Permedia » Aktualności » Zapytanie ofertowe nr 12/2017
Technicznie rzecz biorąc

Zapytanie ofertowe nr 12/2017

Zapytanie ofertowe 12_2017.pdf

Lublin 03.11.2017

Miejscowość, data

Zakłady Chemiczne PERMEDIA S.A.

Ul. Grenadierów 9

20-331 Lublin

Dane zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2017

na zakup: wag analitycznych i wagosuszarek

 

 1. WPROWADZENIE:
  1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
  2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.
  4. Do zapytania mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964r Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Zakłady Chemiczne PERMEDIA S.A.

Ul. Grenadierów 9

20-331 Lublin

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  1. Przedmiotem zamówienia jest:  waga analityczna 1, waga analityczna 2, wagosuszarka 2szt. o następujących parametrach minimalnych:

Podstawowe parametry techniczne:

Waga analityczna 1:

- zakres ważenia :min 20000 g

- minimalne obciążenie = 5 g

- działka odczytowa: d = 0,1 g

- klasa II

- działka legalizacyjna: 1 g

- powtarzalność = 100 mg

- liniowość = 200 mg

- adiustacja wewnętrzna, adiustacja  automatyczna  isoCAL (w przypadku upływu czasu lub zmiany temperatury)

- średni czas pomiaru: <1,5 s 

- średni czas pomiaru: < 2 s

- wymiary szalki: min. 400 x  300 mm

- poziomowanie manualne

- zabezpieczenie przeciwko wnikaniu wody i kurzu, stopień ochronny IP – 54

 

Waga analityczna 2:

- zakres ważenia : do 6200 g

- działka odczytowa:  d = 0,01 g

- działka legalizacyjna d=0,1 g

- klasa II

- min. obciążenie: min = 0,5 g

- powtarzalność: ≤  ± 7 mg

- liniowość: ± 20 mg

- adiustacja wewnętrzna adiustacja automatyczna isoCAL (w przypadku upływu czasu lub zmiany temperatury)

- średni czas stabilizacji: < 1 s

- średni czas pomiaru: < 1,5 s

- wymiary szalki: min 200 x 200 mm

- poziomowanie całkowicie automatyczne

- zakres temperatury pracy wagi: z funkcją isoCAL od 5°C do 40°C

- stopień zabezpieczenia przeciwko wnikaniu wody i kurzu, stopień ochronny IP - 54

 

Wagosuszarka 2 szt.:

- maksymalna masa naważki: do 35 g

- typowa naważka 5 -15 g

- dokładność odczytu systemu wagowego: 1 mg

- dokładność odczytu wyniku : 0,01 %

- powtarzalność dla próbek od 1 g: 0,2 %

- powtarzalność dla próbek od 5 g: 0,05 %

- adiustacja zewnętrzna (odważnik 30g)

- mechanizm wagowy oparty na monolitycznej celi ważącej

- element grzewczy: grzałka w osłonie metalowej (promiennik podczerwieni)

- zakres temperatury grzania: 40 - 160°C (temperatura ustawiana co 1°C)

- moc 400 VA

- zakres temp. otoczenia: 10 – 30°C

- pamięć dla 1 programu (wagosuszarka zapamiętuje ostatnie ustawienia)

- kryterium zakończenia procesu : automatyczny, czasowy (0,1-99min), ręczny

- interface RS 232C-S/V24-V28, 7 data bits (ASCII) parzystość 1 bit, 25 pinów

- na wyświetlaczu symbole graficzne ułatwiające obsługę urządzenia

- protokół zgodny z ISO/GLP

- napięcie: 230V + 15%, -20%

- możliwość współpracy z drukarkami lub oprogramowaniem

- Odważnik kalibracyjny OIML o masie 30 g dostosowany do kalibracji wagosuszarek z certyfikatem kalibracji

 

 1.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  38311100-9 Elektroniczne wagi analityczne

3.2 Termin realizacji Zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 29 grudnia 2017 od dnia podpisania umowy sprzedaży

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ ZAKRES WYKLUCZENIA

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

 1. 1 Deklaruje, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
  1. 2.W przypadku niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanych w pkt 4.1 – 4.2 powyżej, Zamawiający może odrzucić ofertę z przyczyn formalnych. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.
  2. 3.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ PRZYZNAWANIE WAG PROCENTOWYCH I PUNKTOWYCH

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujący kryteria punktowe (maksymalna łączna ocena: 100 pkt.). Końcowa punktacja Oferenta stanowić będzie sumę punktów z kryteriów zamieszczonych w tabeli poniżej:

Kryteria oceny ofert

Informacja o wagach punktowych oraz procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji

Cena netto w PLN:

 

waga: 70 pkt

 

Przez kryterium „Cena netto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za dostarczenie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena netto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

KC = (Cn/Co)*70%*100

gdzie:

Cn – najniższa zaproponowana cena netto

Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto w PLN”

Gwarancja w miesiącach

waga: 30 pkt

Ocena w ramach kryterium „Gwarancja” (Kg) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

 

Kg = (Ko/Kd)*30%*100

gdzie:

 

Kd – najdłuższy okres gwarancji w miesiącach spośród wszystkich badanych ofert

Ko – okres gwarancji w miesiącach, zaproponowana w badanej ofercie

Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Gwarancja”

 

 

Do oceny brane będą tylko te oferty, które spełnią minimalne parametry techniczne zawarte w pkt 3.1 i sporządzone będą zgodnie z opisem sposobu przygotowania oferty z pkt. 7

 

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. Oferty należy składać osobiście, listownie lub na adres e-mail Zamawiającego tj.:

 

Zakłady Chemiczne PERMEDIA S.A.

Ul. Grenadierów 9

20-331 Lublin

       e-mail: sekretariat@permedia.pl

 

 1. Termin składania ofert wynosi 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu wysłania zapytania  i upływa w dniu 10.11.2017
 2. Do porozumiewania się z Oferentami, w sprawach związanych z postępowaniem, upoważniony jest Piotr Kowalski ( sekretariat@permedia.pl)

 

Uwaga:

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina wpływu oferty na adres Zamawiającego).

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
  1. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim.
  2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
  3. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
  4. Oferta powinna zawierać:
   • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr telefonu),
   • Numer, datę przygotowania i termin ważności oferty,
   • Zakres i szczegółowy opis oferowanych urządzeń,
   • Cenę całkowitą netto i brutto,
   • Warunki i termin płatności,
   • Termin realizacji.
  5. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
  6. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
  7. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.
  8. Oferta musi być ważna co najmniej 45 dni od dnia jej wystawienia.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE
  1. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego w każdej chwili.
  3. O wynikach postępowania, Oferenci zostaną poinformowani poprzez stronę internetową oraz drogą mailową (o ile adres poczty elektronicznej zostanie wskazany w ofercie).

 

 


Powrót
iso
Copyright © Permedia - 2024. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij