Innovations in coloring
plen
Permedia

Permedia spółka z o.o.

ul. Grenadierów 9
20-331 Lublin
tel.: 81 744 12 71 do 73
fax: 81 744 03 74
e-mail: info@permedia.pl

Znajdujesz się tutaj: Permedia » Aktualności » Zapytanie ofertowe nr 10/2014
Technicznie rzecz biorąc

Zapytanie ofertowe nr 10/2014

Zapytanie ofertowe nr 10/2014 (PDF)

Lublin, dn. 25.09.2014.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2014

 

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii i produktu w firmie „Permedia” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, nr Umowy o dofinansowanie:

UDA – POIG.04.04.00-06-016/13-00

firma:

Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna

ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego o cenę na wykonanie prac remontowych.

 

 1. Zamawiający: 

Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna

20-331 Lublin

ul. Grenadierów 9

NIP 7120150875

 

 

 

 1. Tryb postępowania

Niniejsze  postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości,  w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z pózn.zm)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy.

 

 

 

 

 1.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych hali produkcyjnej znajdującej się na terenie „Permedia” S.A. przy ul. Grenadierów 9 w Lublinie, zgodnie ze specyfikacją:

 

 1. wymiana okien (88m2) – ,

okna PVC, 5 komorowe, białe, przenikalność termiczna – szkło k 1,0

 

 1. wymiana drzwi 3 szt w tym:

-   drzwi -  bramy wjazdowe – 2 szt.

- brama segmentowa przemysłowa, wysokość 3,0m, szerokość 3,0m, drzwi serwisowe – brak, napęd elektryczny, sterowanie IR (1szt)

 - brama segmentowa przemysłowa, wysokość 2,6m, szerokość 2,6m, drzwi serwisowe – brak, napęd elektryczny, sterowanie IR (1szt)

-wymiana drzwi (1szt)- 90cm x 210cm, profil aluminium

 

 1.  wymiana posadzek (350 m2)

- Zerwanie starej posadzki do głębokości 20cm, wykonanie posadzki betonowo żywicznej. Warstwa betonowa 20cm grubości ze zbrojeniem w postaci włókien stalowych w ilości 25kg/m3. Warstwa żywiczna grubość. min. 3mm.

Parametry techniczne posadzki:

 • Wytrzymałość na ściskanie: 120 MPa.
 • Odporność na ścieranie: 5,8 – 6,0 cm3/50 cm2; 1,0 g / 5000 obr.
 • Odporność na uderzenia.
 • Penetracja wody <1mm.
 • Może pracować w bardzo niskich temperaturach;
 • Paroprzepuszczalna, może pracować w warunkach ciągłej wilgotności.
 • Łatwość utrzymania w czystości i niepyląca.
 • Dobre właściwości antypoślizgowe.

 

 1.  wymiana opraw oświetleniowych oraz dostosowanie do nowych stanowisk pracy.

- 90 opraw oświetleniowych wraz z mocowaniem i okablowaniem – oprawy oświetleniowe 2x58W

- natężenie oświetlenia 750 lux

 

 1.  pokrycie ścian blachą trapezową 450m2

- blacha trapezowa niski profil.

 

 1.  odnowienie powłok malarskich sufitu oraz konstrukcji stalowych (550 m2),

- mycie i usuniecie starych powłok malarskich,

- gruntowanie,

- dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową

 

7.) wymiana instalacji elektrycznej, podłączenie nowych urządzeń

- Kabel YKXS 240  (63 mb) – 756mb

- Kabel YKXS 150 żo  (63 mb) – 126mb

- Drabinki kablowe K400 – 80mb

- Uchwyty, zawiesia, łączniki– 80kpl

- Bateria kondensatorowo-dławikowa 370 kVAr, dławiki 7%

- wymiana gniazd siłowych – 4szt

- wymiana gniazd elektrycznych 230V – 4szt

- wymiana włączników elektrycznych

 

8.) wymiana wentylatorów dachowych (4 szt)

- wydajność 30 000m3/h

 

 

 1.  Termin realizacji zamówienia

Zamawiający przewiduje zakończenie prac remontowych najpóźniej do 01.12.2014.

 

 1.  Kryteria oceny

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000zł

 2. Wadium może być wniesione w: – pieniądzu, – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, – gwarancjach bankowych, – gwarancjach ubezpieczeniowych, – poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr. 109, poz. 1158 ze zm.).

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zakłady Chemiczne Permedia S.A. ul. Grenadierów 9, 20-331 Lublin: mBank O/Lublin  nr  29114010940000250087001001

Na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium winna być umieszczona informacja: Wadium – przetarg na wykonanie prac remontowych. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert.

5. Na dokumencie będącym formą wadium dołączonym do oferty musi być wyraźnie określony przedmiot, którego wadium dotyczy „Wadium – przetarg na wykonanie prac remontowych.”

6. Zwrot wadium:

6.1 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

6.2 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

6.3 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

6.4 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane;

 

7.W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Nazwa

Waga kryterium  ilość punktów

1.

Cena  (1)

40

2.

Spełnienie parametrów wymienionych w opisie Przedmiotu zamówienia(2)

30

3.

Termin realizacji (3)       

20

4.

Okres gwarancji(4)

10

 

RAZEM

100

 

 1. Cena – Oferta zawierająca najniższą cenę będzie punktowana najwyżej (40 pkt.) a każda następna wg. wzoru:

(pkt.) = (najniższa cena spośród ofert / cena ocenianej oferty ) x 40

 1. Spełnienie parametrów wymienionych w opisie Przedmiotu zamówienia - Oferta zawierająca najwięcej parametrów wymienionych w opisie Przedmiotu zamówienia będzie punktowana najwyżej (30 pkt.), a każda następna wg wzoru:

(pkt.) = (ilość parametrów/ilość parametrów najwyżej ocenionej oferty) x 30.

 1. Termin realizacji – Oferta zawierająca najkrótszy okres realizacji Przedmiotu zamówienia liczony od dn. 13.10.2014 będzie punktowana najwyżej (20 pkt.) a każda następna wg. wzoru:

(pkt.) = (najniższa ilość dni kalendarzowych potrzebnych na realizacje Przedmiotu zamówienia spośród ofert / ilość dni kalendarzowych  potrzebnych na realizacje Przedmiotu zamówienia ocenianej oferty ) x 20

 1. Okres gwarancji - Oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji Przedmiotu zamówienia liczony od dnia dostawy będzie punktowana najwyżej (10 pkt.) a każda następna wg. wzoru:

(pkt.) = (ilość miesięcy kalendarzowych okresu gwarancji od dnia dostawy Przedmiotu zamówienia ocenianej oferty / najdłuższa ilość miesięcy kalendarzowych okresu gwarancji od dnia dostawy Przedmiotu zamówienia spośród wszystkich ofert) x 10

 

W przypadku złożenia oferty w walucie obcej wartość oferty w trakcie porównywania ofert przeliczona zostanie po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wybór dostawcy.

 

 

 1.  Wymagania dla Dostawcy
 1. Dostawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje zapleczem technicznym i ludzkim zapewniającym wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.
 2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Oświadczenie o wykonaniu minimum dwóch robót remontowych o wartości 900 000zł każda poświadczonych o właściwym wykonaniu przez inwestora za okres ostatnich pięciu lat.
 4. Aktualne zaświadczenia:

* wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
* o nie zaleganiu opłat ZUS i US
* zaświadczenie NIP i REGON

 1. Wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie zadania wraz z kserokopią uprawnień

 

 1. Sposób przygotowania oferty

Dostawca powinien przygotować ofertę w języku polskim, która powinna zawierać:

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG,

nr telefonu),

 • Numer, datę przygotowania i termin ważności oferty. Oferta musi być ważna minimum do 20.10.2014,
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanych prac remontowych w ramach oferty z odniesieniem do każdego parametru technicznego,
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi).
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień treści oferty i złożonych dokumentów oraz będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeżeli nie zostaną złożone lub będą zawierać błędy.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, o czym musi pisemnie powiadomić Zamawiającego.

 

 

 1.  Termin i forma składania ofert

Oferta musi wpłynąć do siedziby firmy do dnia 06.10.2014 do godz. 16:00.

Oferta może być złożona elektronicznie na adres: sekretariat@permedia.pl lub w wersji papierowej w siedzibie firmy: Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna, 20-331 Lublin, ul. Grenadierów 9  - sekretariat

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (list, email, potwierdzenie dostarczenia osobistego). Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego

Wszelkie pytania w sprawie niniejszego zapytania należy kierować na adres email: sekretariat@permedia.pl

 

 

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
 1. Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie 5 dni od zakończenia terminu składania ofert.
 2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana rezygnuje z realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 

 1. Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty

 

 

 


Powrót
iso
Copyright © Permedia - 2024. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij