Innovations in coloring
plen
Permedia

Permedia spółka z o.o.

ul. Grenadierów 9
20-331 Lublin
tel.: 81 744 12 71 do 73
fax: 81 744 03 74
e-mail: info@permedia.pl

Znajdujesz się tutaj: Permedia » Aktualności » Historia zapytań ofertowych w ramach działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Technicznie rzecz biorąc

Historia zapytań ofertowych w ramach działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013Zapytanie ofertowe nr 4/2014 (PDF)

Lublin, dn. 18.07.2014.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2014

 

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii i produktu w firmie „Permedia” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, nr Umowy o dofinansowanie:

UDA – POIG.04.04.00-06-016/13-00

firma:

Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna

ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego o cenę na zakup urządzenia.

 

 1. Zamawiający: 

Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna

20-331 Lublin

ul. Grenadierów 9

NIP 7120150875

 

 

 1. Tryb postępowania

Niniejsze  postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości,  w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z pózn.zm)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy.

 

 

 

 1.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

 1. Systemu transportu surowców i wyrobu gotowego cechującego się następującymi parametrami:
 1. System rozładunku i transportu surowca składający się z:

-      Czujniki  maksymalnego i minimalnego poziomu tworzywa w silosach,

-      Silopiloty do ciągłego pomiaru zawartości granulatu w silosach,

-                 Dwie stacje rozładunkowe big-bag wyposażone w czujniki minimalnego                       i maksymalnego poziomu surowca w zbiornikach buforowych,

-      Rurarz do transportu surowca,

-      Zbiorniki buforowe nad dozownikami grawimetrycznymi,

-      Stacja rozładunkowa do kontenera,

-      System pneumatyczny niezbędny do działania urządzeń do transportu surowców,

-      Okablowanie umożliwiające zasilenie w niezbędne media pozwalające na pracę systemu.

 

 1. System kontroli transportu surowca.

-      Zintegrowany system sterowania transportem i dozowaniem substancji do wytłaczarki zapewniający stały dopływ surowca do produkcji,

-      Separator metali,

-      Okablowanie umożliwiające zasilenie w niezbędne media pozwalające na pracę systemu.

 

 1. Dozowniki grawimetryczne

-      Dozowniki grawimetryczne z zbiornikami buforowymi zapewniające poprawny skład receptury w całym zakresie wydajności linii,

-      Okablowanie umożliwiające zasilenie w niezbędne media pozwalające na pracę systemu.

 

 4. System transportu wyrobu gotowego składający się z:

-      Czujniki  maksymalnego i minimalnego poziomu tworzywa w zbiornikach buforowych,

-      Zbiorniki buforowe na wyrób gotowy,

-      Rurarz do transportu wyrobu gotowego,

-      System pneumatyczny niezbędny do działania urządzeń do transportu wyrobu gotowego,

-      Okablowanie umożliwiające zasilenie w niezbędne media pozwalające na pracę systemu.

 

 1. Usługi doradczej w zakresie montażu i integracji linii.
 1.  Termin realizacji zamówienia

Zamawiający przewiduje zakończenie realizacji całości zamówienia najpóźniej do 28.02.2015.

 

 1.  Kryteria oceny
 1. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Nazwa

Waga kryterium  ilość punktów

1.

Cena  (1)

40

2.

Spełnienie parametrów wymienionych w opisie Przedmiotu zamówienia(2)

30

3.

Termin realizacji (3)       

30

4.

RAZEM

100

 

 1. Cena – Oferta zawierająca najniższą cenę będzie punktowana najwyżej (40 pkt.)                a każda następna wg. wzoru:

(pkt.) = (najniższa cena spośród ofert / cena ocenianej oferty ) x 40

 1. Spełnienie parametrów wymienionych w opisie Przedmiotu zamówienia - Oferta zawierająca najwięcej parametrów wymienionych w opisie Przedmiotu zamówienia będzie punktowana najwyżej (30 pkt.), a każda następna wg wzoru:

(pkt.) = (ilość parametrów/ilość parametrów najwyżej ocenionej oferty) x 30.

 1. Termin realizacji – Oferta zawierająca najkrótszy okres realizacji Przedmiotu zamówienia liczony od dn. 01.09.2014 będzie punktowana najwyżej (30 pkt.) a każda następna wg. wzoru:

(pkt.) = (najniższa ilość dni kalendarzowych potrzebnych na realizacje Przedmiotu zamówienia spośród ofert / ilość dni kalendarzowych  potrzebnych na realizacje Przedmiotu zamówienia ocenianej oferty ) x 30

W przypadku złożenia oferty w walucie obcej wartość urządzenia w trakcie porównywania ofert przeliczona zostanie po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wybór dostawcy.

 

 1.  Wymagania dla Dostawcy
 1. Dostawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje zapleczem technicznym i ludzkim zapewniającym wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.
 2. Rozliczenie finansowe oraz warunki dostawy, montażu, uruchomienia i szkolenia Zamawiający zawrze z wybranym Dostawcą w umowie zakupu/dostawy.
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Sposób przygotowania oferty

Dostawca powinien przygotować ofertę w języku polskim, która powinna zawierać:

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG,                   nr telefonu),
 • Numer, datę przygotowania i termin ważności oferty. Oferta musi być ważna minimum do 30.09.2014,
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanej maszyny w ramach oferty z odniesieniem do każdego parametru technicznego,
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi),
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień treści oferty                         i złożonych dokumentów oraz będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeżeli nie zostaną złożone lub będą zawierać błędy,
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, o czym musi pisemnie powiadomić Zamawiającego.

 

 1.  Termin i forma składania ofert

Oferta musi wpłynąć do siedziby firmy do dnia 30.07.2014 do godz. 16:00.

Oferta może być złożona elektronicznie na adres: sekretariat@permedia.pl lub                    w wersji papierowej w siedzibie firmy: Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna, 20-331 Lublin, ul. Grenadierów 9  - sekretariat

 

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (list, email, potwierdzenie dostarczenia osobistego). Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego

Wszelkie pytania w sprawie niniejszego zapytania należy kierować na adres email: sekretariat@permedia.pl

 

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
 1. Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie 5 dni od zakończenia terminu składania ofert.
 2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana rezygnuje z realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 1. Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 


Zapytanie ofertowe nr 3/2014 (PDF)

Lublin, dn. 18.07.2014.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014

 

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii i produktu w firmie „Permedia” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, nr Umowy o dofinansowanie:

UDA – POIG.04.04.00-06-016/13-00

firma:

Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna

ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego o cenę na zakup urządzenia.

 

 1. Zamawiający: 

Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna

20-331 Lublin

ul. Grenadierów 9

NIP 7120150875

 

 1. Tryb postępowania

Niniejsze  postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości,  w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z pózn.zm)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy.

 

 1.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

 

 1. Wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej wraz z integralnymi urządzeniami pomocniczymi cechującymi się następującymi parametrami:

 

 1. Wydajność nominalna min. 2000 kg/godz. dla 50% białego koncentratu.
 2. System grzania i chłodzenia wody w sekcjach procesowych wytłaczarki.
 3. Silnik wytłaczarki chłodzony wodą o minimalnej mocy 300kW.
 4. Głośność silnika max 80dB(A).
 5. Stosunek długości ślimaków do ich średnicy min. 44.
 6. Układ plastyfikujący i elementy ślimaków o podwyższonej odporności na ścieranie.
 7. Pompa odgazowania o minimalnej przepustowości 80 m3/godz.
 8. System kontroli ciśnienia masy min. 300 bar.
 9. System kontroli temperatury  masy min. 320 °C.
 10. Panel sterowania LCD min14”.
 11. Okablowanie umożliwiające zasilenie w niezbędne media pozwalające na uruchomienie linii.
 12. Podajnik boczny - system zasilania wytłaczarki w surowiec obejmujący dwa urządzenia o minimalnej średnicy ślimaków 75mm.

 

 1. Usługi doradczej w zakresie konfiguracji linii produkcyjnej

 

 1.  Termin realizacji zamówienia

Zamawiający przewiduje zakończenie realizacji całości zamówienia najpóźniej do 28.02.2015.

 

 1.  Kryteria oceny
 1. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Nazwa

Waga kryterium  ilość punktów

1.

Cena  (1)

40

2.

Spełnienie parametrów wymienionych w opisie Przedmiotu zamówienia(2)

30

3.

Termin realizacji (3)       

30

4.

RAZEM

100

 

 1. Cena – Oferta zawierająca najniższą cenę będzie punktowana najwyżej (40 pkt.)                 a każda następna wg. wzoru:

(pkt.) = (najniższa cena spośród ofert / cena ocenianej oferty ) x 40

 1. Spełnienie parametrów wymienionych w opisie Przedmiotu zamówienia - Oferta zawierająca najwięcej parametrów wymienionych w opisie Przedmiotu zamówienia będzie punktowana najwyżej (30 pkt.), a każda następna wg wzoru:

(pkt.) = (ilość parametrów/ilość parametrów najwyżej ocenionej oferty) x 30.

 1. Termin realizacji – Oferta zawierająca najkrótszy okres realizacji Przedmiotu zamówienia liczony od dn. 01.09.2014 będzie punktowana najwyżej (30 pkt.) a każda następna wg. wzoru:

(pkt.) = (najniższa ilość dni kalendarzowych potrzebnych na realizacje Przedmiotu zamówienia spośród ofert / ilość dni kalendarzowych  potrzebnych na realizacje Przedmiotu zamówienia ocenianej oferty ) x 30

W przypadku złożenia oferty w walucie obcej wartość urządzenia w trakcie porównywania ofert przeliczona zostanie po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wybór dostawcy.

 

 1.  Wymagania dla Dostawcy
 1. Dostawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje zapleczem technicznym i ludzkim zapewniającym wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.
 2. Rozliczenie finansowe oraz warunki dostawy, montażu, uruchomienia i szkolenia Zamawiający zawrze z wybranym Dostawcą w umowie zakupu/dostawy.
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Sposób przygotowania oferty

Dostawca powinien przygotować ofertę w języku polskim, która powinna zawierać:

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG,                    nr telefonu),
 • Numer, datę przygotowania i termin ważności oferty. Oferta musi być ważna minimum do 30.09.2014,
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanej maszyny w ramach oferty z odniesieniem do każdego parametru technicznego,
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi).
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień treści oferty                      i złożonych dokumentów oraz będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeżeli nie zostaną złożone lub będą zawierać błędy.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, o czym musi pisemnie powiadomić Zamawiającego.

 

 

 1.  Termin i forma składania ofert

Oferta musi wpłynąć do siedziby firmy do dnia 30.07.2014 do godz. 16:00.

Oferta może być złożona elektronicznie na adres: sekretariat@permedia.pl lub                    w wersji papierowej w siedzibie firmy: Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna, 20-331 Lublin, ul. Grenadierów 9  - sekretariat

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (list, email, potwierdzenie dostarczenia osobistego). Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego

Wszelkie pytania w sprawie niniejszego zapytania należy kierować na adres email: sekretariat@permedia.pl

 

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
 1. Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie 5 dni od zakończenia terminu składania ofert.
 2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana rezygnuje z realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 1. Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

 


Zapytanie ofertowe nr 2/2014 (PDF)

Lublin, dn. 17.07.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr2/2014

 

 

W związku z realizacjąprojektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii i produktu w firmie „Permedia” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, nr Umowy o dofinansowanie:

UDA – POIG.04.04.00-06-016/13-00

firma:

 

Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna

ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego o cenę na zakup urządzenia.

 

 1. Zamawiający: 

Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna

20-331 Lublin

ul.Grenadierów 9

NIP 7120150875

 

 1. Tryb postępowania

Niniejsze  postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z pózn.zm)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy.

 

 1.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup odkurzacza centralnego niezbędnego do zachowania czystości na hali produkcyjnej.Odkurzacz powinien cechować się następującymi parametrami:

 

 

 

 1. Praca w środowisku o dużym zapyleniu.
 2. Praca stabilna w długich przedziałach czasu.
 3. Praca w obiektach powyżej 800 m2.
 4. Moc silnika: min. 5,0 kW.
 5. Przepływ powietrza:min. 560 m3/h.
 6. Podciśnienie:min. 3100mm/H2O.
 7. Pojemność zbiornika na zanieczyszczeniamin. 70 l.
 8. Możliwość jednoczesnego użycia/sprzątania przez kilku operatorów.
 9. Skuteczność filtracji powietrza max. 1 mikron.
 10. Automatyczne oczyszczanie filtra.
 11. Łatwe i bezpieczne przemieszczanie odkurzacza.

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający przewiduje zakończenie realizacji całości zamówienia najpóźniej do 03.10.2014.

 

 1.  Kryteria oceny
 1. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Nazwa

Waga kryterium  ilość punktów

1.

Spełnienie parametrów wymienionych w opisie Przedmiotu zamówienia(1)

50

2.

Cena  (2)

50

3.

RAZEM

100

 

 1. Spełnienie parametrów wymienionych w opisie Przedmiotu zamówienia. Oferta zawierająca najwięcej parametrów wymienionych w opisie Przedmiotu zamówienia będzie punktowana najwyżej (50 pkt.), a każda następna wg wzoru:

(pkt.)=(ilość parametrów/ilość parametrów najwyżej ocenionej oferty) x 50.

 1. Cena – Oferta zawierająca najniższą cenę będzie punktowana najwyżej (50pkt.) a każda następna wg. wzoru:

(pkt.)= (najniższa cena spośród ofert / cena ocenianej oferty ) x 50

W przypadku złożenia oferty w walucie obcej wartość urządzenia w trakcie porównywania ofert przeliczona zostanie po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wybór dostawcy.

 

 

 

 1. Wymagania dla Dostawcy
 1. Dostawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje zapleczem technicznym i ludzkim zapewniającym wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.
 2. Rozliczenie finansowe oraz warunki dostawy, montażu, uruchomienia i szkolenia Zamawiający zawrze z wybranym Dostawcą w umowie zakupu/dostawy.
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Sposób przygotowania oferty

Dostawca powinien przygotować ofertę w języku polskim, która powinna zawierać:

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG,

nr telefonu),

 • Numer, datę przygotowania i termin ważności oferty. Oferta musi być ważna minimum do 01.09.2014,
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanej maszyny w ramach oferty z odniesieniem do każdego parametru technicznego,
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi).
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień treści oferty i złożonych dokumentów oraz będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeżeli nie zostaną złożone lub będą zawierać błędy.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, o czym musi pisemnie powiadomić Zamawiającego.

 

 1.  Termin i forma składania ofert

Oferta musi wpłynąć do siedziby firmy do dnia 28.07.2014 do godz. 16:00.

Oferta może być złożona elektronicznie na adres: sekretariat@permedia.pl lub w wersji papierowej w siedzibie firmy: Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna, 20-331 Lublin, ul.Grenadierów 9  - sekretariat

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (list, email, potwierdzenie dostarczenia osobistego). Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego

Wszelkie pytania w sprawie niniejszego zapytania należy kierować na adres email: sekretariat@permedia.pl

 

 

 

 

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
 1. Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie 1 tygodnia od zakończenia terminu składania ofert
 2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana rezygnuje z realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 1. Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty

 


Zapytanie ofertowe nr 1/2014 (PDF)

Lublin, dn. 17.07.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr1/2014

 

W związku z realizacja projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii i produktu w firmie Permedia” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, nr Umowy o dofinansowanie:

UDA – POIG.04.04.00-06-016/13-00

firma:

Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna

ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego o cenę na zakup urządzenia.

 

 1. Zamawiający: 

Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna

20-331 Lublin

ul.Grenadierów 9

NIP 7120150875

 

 

 1. Tryb postępowania

Niniejsze  postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z pózn.zm)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy.

 

 1.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup spektrofotometru dedykowanego do działu Badawczo-Rozwojowego i Kontroli Jakości pozwalającego kontrolować jasność i odcień detali, kontrolować stopień krycia w wyrobach finalnych oraz kontrolować wpływ zmiany receptury na zmianę odcienia i stopnia krycia. Spektrofotometr powinien cechować się następującymi parametrami:

 

 1. Przenośny, zasilany bateriami dwuwiązkowy spektrofotometr do pomiaru barwy w świetle odbitym
 2. Geometria pomiarowa d8, holograficzna siatka dyfrakcyjna,
 3. Podświetlany ekran LCD o wymiarach min. 5,8 x 5,8 cm. Waga aparatu z bateriami nie większa niż 1,2 kg.
 4. Możliwość przechowywania min. 700 wyników w postaci widm oraz min 50 wzorców, wyszukiwanie najbliższego wzorca dla zmierzonej próbki.
 5. Średnica sfery min 50 mm.
 6. Zakres pomiarowy od 400 do 700 nm., rozdzielczość min. 10 nm., rozdzielczość długości fali: <3nm.
 7. Źródło światła: lampa filtrowana do D65, czas życia: min. 1 000 000 błysków.
 8. Zakres fotometryczny: 0-150%.
 9. Port pomiarowy o średnicy min. 14 mm (oświetlenie) / min 6 mm (obserwacja).
 10. Wyświetlanie wyników w wybranej skali barw (CIE L*a*b*, CIE L*C*h, CIE Yxy, CIE XYZ).
 11. Wyświetlanie różnic wyników :ΔL*a*b*, ΔLab, ΔL*C*H, ΔYxy, ΔXYZ.
 12. Wyświetlanie różnic barwy :ΔE*, ΔE, ΔC*, ΔC i  ΔEcmc.
 13. Wyświetlaniewskaźników: E313 Whiteness (C/2° i D65/10°), E313 Tint (C/2° and D65/10°), E313 Yellowness (C/2° i D65/10°), D1925 Yellowness (C/2°), Y Brightness, Z%, 457 nm Brightness, Opacity, Color Strength, Gray Change, Gray Stain, Metamerism Index, Shade Number.
 14. Wybór systemów oświetlenia: A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11.
 15. Wybór obserwatora (CIE 2 °, 10 °).
 16. Zgodność między aparaturowa: ΔE*< 0.15 CIE L*a*b* (Avg) na wzorcu BCRA II, ΔE*< 0.25 CIE L*a*b* (Max) na wzorcu BCRA II.
 17. Powtarzalność kolorymetryczna ( 20 odczytów): ΔE*< 0.05 CIE L*a*b* na białej płytce

 

 

 1.  Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający przewiduje zakończenie realizacji całości zamówienia najpóźniej do 03.10.2014

 1.  Kryteria oceny
 1. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Nazwa

Waga kryterium  ilość punktów

1.

Spełnienie parametrów wymienionych w opisie Przedmiotu zamówienia(1)

50

2.

Cena  (2)

50

3.

RAZEM

100

 

 1. Spełnienie parametrów wymienionych w opisie Przedmiotu zamówienia. Oferta zawierająca najwięcej parametrów wymienionych w opisie Przedmiotu zamówienia będzie punktowana najwyżej (50 pkt.), a każda następna wg wzoru:

(pkt.)=(ilość parametrów/ilość parametrów najwyżej ocenionej oferty) x 50.

 1. Cena – Oferta zawierająca najniższą cenę będzie punktowana najwyżej (50pkt.) a każda następna wg. wzoru:

(pkt.)= (najniższa cena spośród ofert / cena ocenianej oferty ) x 50

W przypadku złożenia oferty w walucie obcej wartość urządzenia w trakcie porównywania ofert przeliczona zostanie po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wybór dostawcy.

 

 1. Wymagania dla Dostawcy
 1. Dostawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje zapleczem technicznym i ludzkim zapewniającym wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.
 2. Rozliczenie finansowe oraz warunki dostawy, montażu, uruchomienia i szkolenia Zamawiający zawrze z wybranym Dostawcą w umowie zakupu/dostawy
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Sposób przygotowanie oferty

Dostawca powinien przygotować ofertę w języku polskim, która powinna zawierać:

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG,
 • nr telefonu),
 • Numer, datę przygotowania i termin ważności oferty. Oferta musi być ważna minimum do 01.09.2014,
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanej maszyny w ramach oferty z odniesieniem do każdego parametru technicznego,
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Warunki i termin płatności,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi).
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień treści oferty i złożonych dokumentów oraz będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeżeli nie zostaną złożone lub będą zawierać błędy.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, o czym musi pisemnie powiadomić Zamawiającego.

 

 1.  Termin i forma składania ofert:

Oferta musi wpłynąć do siedziby firmy do dnia 28.07.2014 do godz. 16:00.

Oferta może być złożona elektronicznie na adres: sekretariat@permedia.pl lub w wersji papierowej w siedzibie firmy: Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna, 20-331 Lublin, ul.Grenadierów 9  - sekretariat

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (list, email, potwierdzenie dostarczenia osobistego). Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego

Wszelkie pytania w sprawie niniejszego zapytania należy kierować na adres email: sekretariat@permedia.pl

 

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
 1. Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie 1 tygodnia od zakończenia terminu składania ofert
 2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana rezygnuje z realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 1. Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty


Powrót
iso
Copyright © Permedia - 2024. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij